Rejestr Urządzeń Technicznych

Deklaracja dostępności strony bezpiecznie.udt.gov.pl

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bezpiecznie.udt.gov.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-22

Status pod względem zgodności z ustawą

1. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez UDT.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony bezpiecznie.udt.gov.pl prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: eipa@udt.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 57 22 213.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności strony bezpiecznie.udt.gov.pl można składać pod adresem eipa@udt.gov.pl oraz dostepnosc@udt.gov.pl.

Informacje na temat procedury

Każdy użytkownik ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej bezpiecznie.udt.gov.pl lub jakiegoś jej elementu, a także może zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Skierowane żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową oraz jakie informacje chodzi,
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić najbardziej dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu, z powodów obiektywnych, nie będzie możliwy, UDT niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten, zgodnie z przepisami, nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, UDT zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy UDT odmówiłby realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, każdy wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury wnoszący żądanie można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wszelkie informacje dotyczące dostępności architektonicznej Urzędu Dozoru Technicznego znajdą Państwo w Deklaracji dostępności opublikowanej w serwisie internetowym UDT (www.udt.gov.pl).

Poruszanie się po budynkach UDT

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w Urzędzie Dozoru Technicznego goście i interesanci nie poruszają się po budynku samodzielnie. Zawsze towarzyszą im osoby zapraszające lub prowadzące sprawy. Zapewniają one możliwość dotarcia do właściwych pomieszczeń i zapewniają niezbędne wsparcie.

Osoby korzystające z pomocy psa asystującego lub psa przewodnika mogą wejść do budynków UDT zgodnie z opisanymi powyżej zasadami.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego on-line:
  • usługa tłumaczeń on-line świadczona jest w godzinach 8:00 – 16:00 w dniach poniedziałek – piątek z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • połączyć można się za pośrednictwem urządzenia z kamerą i dostępem do Internetu;
  • link do tłumacza języka migowego znajduje się w prawym górnym rogu strony Urzędu Dozoru Technicznego i oznaczony jest specjalnym piktogramem dłoni. Kliknięcie piktogramu spowoduje przekierowanie na stronę Polskiego Związku Głuchych, gdzie jest możliwość połączenia się z tłumaczem.
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa;
 • wysłać e-mail na adres: eipa@udt.gov.pl lub dostepnosc@udt.gov.pl
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (+48) 22 57 22 100;
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 8.00 – 16.00.

Aplikacje mobilne

UDT obecnie nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych.