Rejestr Urządzeń Technicznych

Deklaracja dostępności strony bezpiecznie.udt.gov.pl

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bezpiecznie.udt.gov.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-25

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez UDT.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • Ctrl + Plus (+) - powiększenie czcionki
 • ustawienie wysokiego kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony bezpiecznie.udt.gov.pl prosimy o kontakt z Panią Klaudią Noras pod adresem poczty elektronicznej: dostepnosc@udt.gov.pl lub telefonicznie +48 690 183 608.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności strony bezpiecznie.udt.gov.pl można składać pod adresem dostepnosc@udt.gov.pl

Informacje na temat procedury

Każdy użytkownik ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej bezpiecznie.udt.gov.pl lub jej elementu. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2022.2240) zwanej dalej: ustawą, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd Dozoru Technicznego (UDT) o braku dostępności cyfrowej strony internetowej bezpiecznie.udt.gov.pl lub jej elementu.

Natomiast na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej bezpiecznie.udt.gov.pl lub jakiegoś jej elementu.

Wniosek o zapewnienie dostępności (docx 23KB) należy złożyć do UDT, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w kancelarii UDT ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa w godz. 7:00 – 15:00
 • korespondencją pocztową na adres: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa.
 • korespondencją elektroniczną na adres mailowy udt@udt.gov.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UDT ( ePUAP ) /udt/SkrytkaESP.

UDT powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, UDT niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, UDT niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy UDT nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę składa się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl/).

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

Dostępność architektoniczna

Wszelkie informacje dotyczące dostępności architektonicznej Urzędu Dozoru Technicznego znajdą Państwo w Deklaracji dostępności opublikowanej na stronie internetowej UDT (www.udt.gov.pl).

Poruszanie się po budynkach UDT

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w Urzędzie Dozoru Technicznego goście i interesanci nie poruszają się po budynku samodzielnie. Zawsze towarzyszą im osoby zapraszające lub prowadzące sprawy. Zapewniają one możliwość dotarcia do właściwych pomieszczeń i zapewniają niezbędne wsparcie.

Osoby korzystające z pomocy psa asystującego lub psa przewodnika mogą wejść do budynków UDT zgodnie z opisanymi powyżej zasadami.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego on-line:
  • usługa tłumaczeń on-line świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • połączyć można się za pośrednictwem urządzenia z kamerą i dostępem do Internetu;
  • link do tłumacza języka migowego znajduje się w prawym górnym rogu strony Urzędu Dozoru Technicznego i oznaczony jest specjalnym piktogramem dłoni. Kliknięcie piktogramu spowoduje przekierowanie na stronę Polskiego Związku Głuchych, gdzie jest możliwość połączenia się z tłumaczem.
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa;
 • wysłać e-mail na adres: udt@udt.gov.pl
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (+48) 22 57 22 100;
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 8.00 – 16.00.

Aplikacje mobilne

UDT obecnie nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych.